Daltononderwijs

Dit is Daltononderwijs

Kenmerken Daltononderwijs

Waarom kiezen voor Daltononderwijs?

Effectief onderwijs

Lector Daltononderwijspedagogiek Piet van der Ploeg heeft in 2007 zijn onderzoek naar de effectiviteit van Daltononderwijs beschreven. Effectief onderwijs heeft elf kenmerken en het Daltononderwijs is, gelet op deze wetenschappelijk bewezen kenmerken, een geschikte en verantwoorde verbetering van het onderwijs. We willen de kenmerken hier kort beschrijven.

1. Werkvormen

Het Daltononderwijs biedt een variatie in werkvormen. Naast zelfstandig werk zijn er klassikale uitleg en instructiemomenten. Er wordt veel samengewerkt met verschillende coöperatieve structuren en kinderen helpen elkaar. Kinderen hebben de mogelijkheid om hun eigen werkplek te kiezen.

2. Uitleg en instructie

Naast de klassikale uitleg en instructie, geeft de leerkracht, onder andere in de taaktijd, veel individuele instructie. Dit kan de leerkracht op eigen initiatief doen, maar ook de leerling kan de leerkracht om uitleg vragen. In het Daltononderwijs is genoeg ruimte voor uitleg en instructie door de inzet van taakuren en zelfstandig werken.

3. Feedback en toetsing

Doordat de leerlingen veel zelfstandig werken is er voldoende ruimte om feedback te geven. De leerlingen evalueren het eigen werk en werkproces, de leerkracht doet dit ook. Als er samengewerkt wordt, geven de leerlingen elkaar feedback. Toetsing gebeurt regelmatig en kan ook individueel afgestemd worden.

4. en 5. Taakgerichtheid, tijd, duidelijkheid en structuur

De leerling werkt aan een vooraf opgestelde taak. De leerling weet wat er van hem verwacht wordt en werkt vervolgens onder eigen verantwoordelijkheid. Hij kan, binnen de taaktijd, zelf bepalen hoe en wanneer hij aan een taak werkt, uiteraard kan hij hierbij rekenen op de ondersteuning van de leerkracht. Dit maakt dat hij de tijd effectief en naar eigen behoefte kan verdelen. Hij kan in eigen tempo de stof doorwerken. De weektaak is hierbij een hulpmiddel voor het overzicht van het werk wat gedaan moet worden, een hulpmiddel om te plannen en om goed bij te houden wat er al gedaan is.

Samenvattend: het Daltononderwijs is dus sterk in het realiseren van taak- en doelgericht werken, binnen een vastgestelde tijd. Het biedt duidelijkheid en structuur.

6. Stap voor stap

De taken worden zo samengesteld dat de stof stapsgewijs aan de leerlingen wordt aangeboden. Doordat leerlingen hun eigen tijd kunnen indelen, kan iedere leerling de leerstof bovendien in eigen tempo doorwerken.

7. Leren leren

Doordat de leerlingen de verantwoording dragen voor het eigen leerproces in de taak, worden zij al vroeg geconfronteerd met de manier waarop zij zelf leren. Hierop vindt bovendien regelmatig reflectie plaats, door de leerkracht, maar ook door de leerling zelf.

8. Elkaar leren

Uitleggen en instrueren is leerzaam, zowel voor degene die uitleg en instructie krijgt als degene die uitlegt en instrueert. Leerlingen helpen elkaar bij hun taak, maar werken ook coöperatief samen aan opdrachten. De werkvormen zijn zo gekozen, dat leerlingen optimaal gebruik kunnen maken van elkaars kennis.9. Adaptief

Adaptief onderwijs houdt in dat er rekening wordt gehouden met verschillen tussen leerlingen qua niveau en begeleiding en dat de methode afgestemd is op de individuele leerling. Ons onderwijs is adaptief, doordat leerlingen de stof op hun eigen manier en tempo kunnen verwerken. Daarnaast biedt het werken met taken de mogelijkheid om deze aan de individuele mogelijkheden van de kinderen aan te passen. Het zelfstandig werken geeft daarnaast de leerkracht de mogelijkheid om aan kinderen die dat nodig hebben, extra instructies te geven.

10. Huiswerk

Het huiswerk, dat we meegeven in groep 5 t/m 8 bestaat uit zelfstandig te verwerken taken, die aangepast kunnen worden aan de mogelijkheden van het kind. Het huiswerk wordt zowel door de leerling, als de leerkracht serieus genomen.

11. Ouders

Het team vindt het erg belangrijk om een goed contact met ouders te hebben. We organiseren in het begin van het jaar een kennismakingsavond. Drie keer per jaar kunnen de vorderingen van de kinderen besproken worden


Subpagina''s (1): Daltonontwikkelplan