Kwaliteit werkwijze

Tekstvak

Onderwijskundig jaarplan

Jaar

2013-2014

School

De Branding

Schoolleider 

E Benard

Datum

juni 2013

 

Inleiding

 

In januari 2013 heeft de schoolinspectie ons bezocht. Naast de invoering van de kernconcepten nemen we voor dit jaar de verbeterpunten van het inspectiebezoek mee.

Beleidsterrein schoolklimaat: In oktober/november wordt  er een enquête gehouden voor leerlingen, leerkrachten en ouders, waarbij de veiligheidsbeleving voorop staat. (1) 

Beleidsterrein zorg:  Bij de invoering van de kernconcepten is er extra aandacht voor beredeneert aanbod. Dit moet goed geregistreerd staan. Er is nu nog een te groot verschil tussen handelen en registreren. (2)

De Dalton indicatoren zijn gescoord door de leerkrachten. Hierbij is een onderscheid tussen indicatoren op leerling, leerkracht en schoolniveau gemaakt. Deze inventarisatie gebruiken wij om ons jaarplan te maken en  gericht scholing in te kopen. Naast de scholing neemt iedere leerkracht 2 ontwikkelpunten mee voor in zijn/haar portfolio.

Schoolplan:  De voornemens welke zijn gepland in het deelplan 2013-2014 (zie schoolplan).

Daarnaast vermelden we welke activiteiten we nog meer gepland hebben, in combinatie  met bovenstaande punten.

In ons jaarplan geven we per onderdeel aan welke verbeterpunten we hebben gekozen en wat we wanneer gaan doen.

 

[1] Beoordeelde beleidsterreinen  jan  2013, mei 2013

 

Beleidsterrein

Score Inspectie

Score Team

Gemiddelde score

1

Indicator Veiligheidsbeleving (4.4)

Matig

 

 

 2

Indicator planmatigheid (8.3)

Matig

 

 

3

Dalton indicatoren op leerling, leerkracht en schoolniveau

Voldoende

Voldoende

Voldoende

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

[2] Vragenlijsten (juni 2013)

 

Vragenlijst

Gem. score

1

Daltonindicatorenlijst

 

Vold

2

 

 

3

 

 

 

Gekozen verbeterpunten (globaal)

 

Beleidsterrein –Thema

Gekozen verbeterpunten

1

Veiligheidsbeleving

Systematisch veiligheid meten bij leerlingen, leerkrachten en ouders.

2

Invoering kernconcepten

Implementatie kernconcepten i.p.v. thematisch werken,  en het systematisch volgen en borgen van ontwikkeling van de leerling

3

Strategieën voor denken en leren (evaluatie, reflectie)

De leraar stimuleert reflectie door middel van interactieve instructie- en werkvormen.

De leraar laat leerlingen reflecteren op (diverse) oplossingsstrategieën.

De leraar stimuleert het hanteren van controleactiviteiten.

 

4

Verantwoordelijkheid leerlingen voor organisatie en processen(evaluatie, reflectie

De leraar leert leerlingen hun leerproces en leerresultaat zelfstandig evalueren.

De leraar leert leerlingen op doelmatige wijze samenwerken.

De leraar geeft leerlingen feedback op getoonde zelfstandigheid en kwaliteit samenwerken.

 

 

 

5

 

Opbrengsten (lijn voortzetten)

Afstemming tussen resultaten en didactisch handelen.

Beredeneerd aanbod groep ½  - OVM. De leerlingen  van ½ worden met Dynamic Assestment getest en deze uitkomsten worden verwerkt in hun portfolio, welke de schoolloopbaan meegaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,

4,5

Schoolplan, deelplan 2012-2015

Kernconcepten dekkend voor de verschillende beleidsterreinen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitwerking van de verbeterpunten per beleidsterrein – thema – aspect

Beleidsterrein

Implementatie veiligheidsenquête.

Verbeterpunt (wat)

Vanaf dit schooljaar wordt er jaarlijks een veiligheidsenquête gehouden.

Gewenste situatie (doel)

In oktober/november wordt  er  ieder jaar een enquête gehouden voor leerlingen, leerkrachten en ouders, waarbij de veiligheidsbeleving voorop staat.

  

Activiteiten (hoe)

·         Begin oktober worden er enquêtes uitgezet bij de leerlingen, leerkrachten en ouders. Uiterlijk eind november worden deze uitslagen op de website gepubliceerd.

·         De verbeterpunten worden besproken met het team, leerlingen en de MR.

·         Begin januari wordt het verbeterplan aan de verschillende partijen voorgelegd.

Betrokkenen

Team , leerlingen, ouders

Periode (wanneer)

2013 / 2014

Eigenaar (wie)

Team (schoolleider)

Kosten

Uitgangspunt:  geen, mits het verbeterplan er  om vraagt

Evaluatie (wanneer)

Jan en juni 2014 – met het team, leerlingen en MR  

Borging (hoe)

Herhaling in ieder volgend cursusjaar

 

Beleidsterrein

Invoering kernconcepten

Invoering

 In kernconcepten zitten allerlei begrippen, die met elkaar in verband staan. De kernconcepten zijn grofweg in te delen in twee groepen. “Mens en maatschappij” en “Natuur en techniek”     

Gewenste situatie (doel)

Het team en de leerlingen implementeren de kernconcepten in hun dagelijkse gang van zaken. 

Activiteiten (hoe)

·         Het jaar wordt ingedeeld in acht perioden. De kernconcept en communicatie en  getalbegrip zijn concepten die boven de andere kernconcepten hangen.

·         Eén keer in de twee maanden worden wij begeleid door de ex-directeur van de wittering .

·         Materialen worden gesorteerd en ingezet.

·         Ouders komen helpen en worden  1x per twee maanden geïnformeerd omtrent de gang van zaken 

Betrokkenen

Team, leerlingen, MR en ouders

Periode (wanneer)

2013/2014

Eigenaar (wie)

Erica

Kosten

Geen

Evaluatie (wanneer)

Tussentijdse vergadering  januari 2014, evaluatievergadering juni 2014

Borging (hoe)

Veranderingen spiegelen aan de huidige situatie d.m.v.  het Dalton ontwikkelplan ( laatst bijgewerkt juni 2013) Daarna vastleggen in het Dalton ontwikkelplan. Het Dalton ontwikkelplan dient als blauwdruk voor het dagelijks handelen.

Beleidsterrein

Strategieën voor denken en leren

Verbeterpunt (wat)

 1. De leraar stimuleert reflectie door middel van interactieve instructie- en werkvormen.
 2. De leraar laat leerlingen reflecteren op (diverse) oplossingsstrategieën.
 3. De leraar stimuleert het hanteren van controleactiviteiten.

 

 

 

Gewenste situatie (doel)

 1. De leerlingen  reflecteren als onderdeel van het proces
 2. De  leerlingen zetten diverse  oplossingsstrategieën in.
 3. De leerlingen zien controleren als onderdeel van het leerproces

 

 

 

Activiteiten (hoe)

 1. De leraar zet bewust  reflectie momenten in om het geleerde te evalueren.
 2. De  leraar zet de verschillende oplossingsstrategieën op het bord, zodat leerlingen hier ook bewust van worden en het zich eigen kunnen maken.
 3. De leerlingen kijken niet alleen na, maar doen ook iets met de resultaten.

Betrokkenen

IB-er, het team en de leerlingen

Periode (wanneer)

2013/2014

Eigenaar (wie)

Team (schoolleider)

Kosten

Daltonscholing € 1050,00  

Evaluatie (wanneer)

Juni 2014 – met het team – op personeelsvergadering

Borging (hoe)

Klassenconsultaties.

 

Beleidsterrein

Verantwoordelijkheid leerlingen voor organisatie en proces.

Verbeterpunt (wat)

 1. De leraar leert leerlingen hun leerproces en leerresultaat zelfstandig evalueren .
 2. De leraar leert leerlingen op doelmatige wijze samenwerken.
 3. De leraar geeft leerlingen feedback op getoonde zelfstandigheid en kwaliteit samenwerken.

Gewenste situatie (doel)

 1. De leerlingen evalueren hun leerproces en leerresultaat en zetten dit om in nieuwe plannen.
 2. De leerlingen kunnen in verschillende samenwerkvormen met elkaar samenwerken en tot een goed resultaat komen.  
 3. De leerlingen zijn in staat om feedback te gebruiken bij volgende opdrachten.

 

Activiteiten (hoe)

 1. De groep leert  middels schriftelijke en mondelinge feedback hun eigen leerproces te evalueren..
 2. De leerkrach  t biedt verschillende samenwerkingsvormen aan met de verschillende rollen.
 3. De leerkracht laat de verschillende groepen elkaar beoordelen, De feedback wordt genoteerd in de portfolio en wordt bij de volgende activiteit weer gebruikt.

Betrokkenen

Team , ouders MR, ouder werkgroep

Periode (wanneer)

2013 / 2014

Eigenaar (wie)

Team (schoolleider)

Kosten

€ 1050,00 daltonbegeleiding

Evaluatie (wanneer)

Juni 2014 – met het team – op personeelsvergadering

Borging (hoe)

klassenconsultaties

 

 

 

 

Beleidsterrein

Strategieën voor denken en leren

Verbeterpunt (wat)

 1. De leraar stimuleert reflectie door middel van interactieve instructie- en werkvormen.
 2. De leraar laat leerlingen reflecteren op (diverse) oplossingsstrategieën.
 3. De leraar stimuleert het hanteren van controleactiviteiten.

 

 

 

Gewenste situatie (doel)

 1. De leerlingen  reflecteren als onderdeel van het proces
 2. De  leerlingen zetten diverse  oplossingsstrategieën in.
 3. De leerlingen zien controleren als onderdeel van het leerproces

 

 

 

Activiteiten (hoe)

 1. De leraar zet bewust  reflectie momenten in om het geleerde te evalueren.
 2. De  leraar zet de verschillende oplossingsstrategieën op het bord, zodat leerlingen hier ook bewust van worden en het zich eigen kunnen maken.
 3. De leerlingen kijken niet alleen na, maar doen ook iets met de resultaten.

Betrokkenen

IB-er, het team en de leerlingen

Periode (wanneer)

2013/2014

Eigenaar (wie)

Erica

Kosten

 

Evaluatie (wanneer)

Juni 2013

Borging (hoe)

Klassenconsultaties. (2x per jaar. Vast onderdeel)

 

 

Te volgen scholing 2011-2012

 

Wat?

Wie?

Wanneer?

Kosten?

1

Daltonscholing

Team

3x per jaar

€2050

2

Begeleiding kernconcepten

Deels betaald door de prestatiebox gelden.

Team

6x per jaar

€5856,40

3

VSK  bhv

Team

 2013/2014

    200

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geplande vragenlijsten [okt 2013]

 

Vragenlijst

Wanneer uitvoeren

Eigenaar

Uitslagen bespreken

Wie – Wanneer?

1

Ouder, leerling en leerkracht enquête  

Okt 2013

Erica

Nov met team/mr

Verbeterplan jan 2014

 

 

 

 

 

Beleidsterreinen die we gaan beoordelen (evalueren jan  en juni 2014]

 

Beleidsterrein

Directie

Team

Anderen

1

Veiligheid indicator 4.4

X

X

 

2

Kernconcepten (incl indicator 8.3)

X

X

 

3

Strategieën voor denken en leren

X

X

 

4

Verantwoordelijkheid leerlingen voor organisatie en processen.

 

X

X

 

5

Opbrengsten (lijn voortzetten

x

X

 

6

ipb

x

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene werkzaamheden

 

Wat?

Wie?

Wanneer?

Kosten?

1

Opstellen schoolgids

Mr/directeur

Juni 2014

 

2

Opstellen jaarplan 2013-2014

Directeur

Juni  2014

 

3

Beleggen ouderavonden

Directeur/ouder verantwoordelijk voor  ouders en co

Oktober 2013 februari 2014

 

 

4

Opstellen jaarverslag 2013-2014

Directeur

Juli 2014