Schoolverslag

Tekstvak

De Branding

Jaarverslag schooljaar 2012/ 2013 en planning 2013/2014

 

Geachte ouders /verzorgers en belangstellenden

 

Inleiding

Het onderwijs aan kinderen is voortdurend in beweging. In dit jaarverslag geven wij een overzicht van de belangrijkste activiteiten die we als school hebben ondernomen op het gebied van onderwijs en onderwijsvernieuwingen.

Ook blikken we vooruit op de schoolontwikkeling voor het cursusjaar 2013-2014.

 

Visie en missie

Onze school valt onder het bestuur van Stichting Kopwerk. Deze stichting heet voluit:

"Stichting voor protestants-christelijk primair onderwijs in Noord-Holland."

 

Stichting Kopwerk stuurt op dit moment in Noordelijk Noord-Holland (de Kop van Noord-Holland en West-Friesland), 24 protestants christelijke basisscholen aan.

Ruim 330 medewerkers zorgen ervoor dat ongeveer 3400 kinderen iedere dag kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen. Onze scholen zijn toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht nationaliteit, godsdienst of levensbeschouwing, waarvan de ouders zich kunnen vinden in ons concept en onze grondslag respecteren.

De scholen krijgen voldoende ruimte en de bewegingsvrijheid die nodig is om iedere school een eigen kleur te laten uitstralen naar de kinderen, de wijk en het team. Daarnaast werken de Kopwerkscholen onderling intensief samen om de kwaliteit van het leren en opvoeden zo goed mogelijk vorm te geven.

Onder het motto "lokaal wat kan en centraal wat wint" wil Kopwerk groot zijn in kleinschaligheid.

 

 

 

 

 

Onderwijs op de Branding

De Branding  is een Protestants Christelijke basisschool voor kinderen van 2 ½  t/m 12 jaar. In een sfeer van vertrouwen en respect voor elkaar, wordt een ieder uitgedaagd en ondersteund om zichzelf te ontwikkelen. De komende jaren gaan wij werken met de volgende slogan:

 

“Productief leren door te ontdekken”

Er wordt gewerkt aan een loyale en kritische houding t.a.v. sociale en maatschappelijke vraagstukken. Ook is er ruim aandacht voor het menselijk maken van de wereld om ons heen. Als school ondersteunen wij een weeshuis in Mexico. We willen bereiken dat de kinderen onze basisfilosofie, dat we de maatschappij in positieve  zin kunnen ontwikkelen, gaan delen. We richten ons dan ook op de ontwikkeling van een positieve instelling bij kinderen.

 

Identiteit:

De Branding heeft de Christelijke identiteit. Wij gebruiken hiervoor de methode Trefwoord. Deze methode beperkt zich niet uitsluitend tot de Christelijke identiteit, maar laat ook andere religies aan bod komen.  Jaarlijks  is er een studiedag met alle Kopwerkscholen  

 

Dalton

Dit schooljaar is er een belangrijke stap gemaakt in het werken met Portfolio. De leerlingen en leerkrachten hebben zich bekwaamd in het werken met doelen en de evaluatie hiervan. Hierbij worden  criteriakaarten ingezet  waarop de algemene doelen per leergebied zijn genoteerd.

 

Plan schooljaar 2013/2014

Er  is één  lokaal ingericht met hoeken waarin kinderen een gevarieerd aanbod vinden van allerlei leermiddelen. Leerlingen presenteren zelf aan hun ouders tijdens een rapportgesprek wat ze de voorafgaande periode geleerd hebben. Leerlingen bepalen zelf een deel van hun leerdoelen.

We gaan het thematisch werken vervangen door kernconcepten.

 In een kernconcept zitten allerlei begrippen, die met elkaar in verband staan. De kernconcepten zijn grofweg in te delen in twee groepen: “Mens en maatschappij” (1 t/m 4) en “Natuur en techniek” (5 t/m 10):

 1. Macht (bijvoorbeeld “Wie is de baas?”)

 2. Binding (bijvoorbeeld “Bij wie hoor ik?”)

 3. Evenwicht en kringloop (bijvoorbeeld “Waarom zien we steeds hetzelfde patroon?”)

 4. Communicatie (bijvoorbeeld “Hoe breng ik mijn boodschap over?”)

 5. Energie (bijvoorbeeld “Waarom ‘werkt’ iets?”)

 6. Materie (bijvoorbeeld “Waar is het van gemaakt?”)

 7. Groei en leven (bijvoorbeeld “Wat is leven en hoe ontwikkelt iets?”)

 8. Kracht en Golven (bijvoorbeeld “Hoe sterk is iets?”)

 9. Tijd en ruimte (bijvoorbeeld “Hoe ontstaat tijd, hoe groot is onze aarde?”)

 10. Getalbegrip (bijvoorbeeld “Hoe ver is het naar huis?”)

   

  Alle kerndoelen, die voor het basisonderwijs gelden komen ruimschoots aan bod in de kernconcepten en in de basisdomeinen waarin het gaat om het ontwikkelen van vaardigheden die bij leerlingen worden ingeslepen door veel te oefenen zoals:

  • taal (lezen, schrijven, grammatica, Engels)
  • rekenen
  • sport en bewegen (motoriek);
  • kunstzinnige vorming (handvaardigheid, tekenen, muziek, dans, drama, literaire vorming,
  vormgeving)
  • algemene vaardigheden (zoals onderzoeksvaardigheden, vaardigheden om samen te werken, om met anderen samen te werken, te spelen en te communiceren, zelfstandig te werken, om te gaan met computers en geluid- en beeldapparatuur)

 

Slogan en kernwaarden

 

 

Onze slogans zijn:          Productief leren door te ontdekken

                            Ieder kind is leerbaar

 

 

Dat betekent dat wij willen dat onze leerlingen:

 • op een actieve manier de wereld onderzoeken en ontdekken. Er wordt hierbij uitgegaan van de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen.

 • los staande feiten in een grotere context kunnen plaatsen. Ontdekkend leren stelt leerlingen in staat zelf verbindingen te maken tussen eerder opgedane kennis en ervaringen en nieuwe informatie of vaardigheden. Het leert kinderen zelfstandig te denken en handelen, bevordert het nemen van initiatieven en leert kinderen plannen, uitvoeren en reflecteren.

 

 

 

 

 

 

Onze kernwaarden zijn:

 • Veiligheid: Voor de leerling,leerkracht en ouders

 • Uniciteit: Ieder mens is uniek en mag zich als zodanig ontwikkelen.

 • Ontwikkeling: De school ontwikkelt zich proactief.

 • Verantwoordelijkheid: We dragen zorg voor ons zelf, de ander en alles om ons heen.

 • Zelfstandigheid, samenwerking, vrijheid in gebondenheid. Dit zijn de Daltonpijlers waar wij ons onderwijs op gebaseerd hebben.

 • Betrokkenheid: Naar elkaar en naar buiten toe.

 • Respect: We hebben respect voor ons zelf, de ander en de omgeving.

   

Leerlingen

Het aantal leerlingen per teldatum 1 oktober 2012 was 39. Hierbij hadden we 1 leerling met een rugzak indicatie. Momenteel staan er 45 leerlingen op onze school ingeschreven. Er komen  volgend schooljaar 3 leerlingen nieuw bij. Er verlaten 4  leerlingen van groep 8  de school.

 

Plan schooljaar 2013/2014

De prognose per 1 oktober 2013 was 50 leerlingen en zoals het er nu uitziet zullen dat er 44 zijn. Hierbij zijn er twee leerlingen met een rugzak indicatie. Wij hopen dit schooljaar te kunnen groeien met 15 leerlingen. Er verlaten 11  leerlingen van groep 8 de school in de zomer van 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerkrachten

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

groep 1, 2 en 3

Gonda

Gonda

Stefanie

Stefanie

Stefanie

groep 4 en 5

Claudia

Claudia

Claudia

Claudia

Claudia

groep 6, 7 en8

Hanneke

Hanneke

Erica

Hanneke

Hanneke/Erica

 

 

 

 

 

 

 

Mirthe van de Mark heeft tot aan de kerst groep 4 en 5 gedraaid. Mirthe had een aanstelling voor bepaalde tijd. Door problemen bij het toenmalige administratie kantoor kon bij begin van het schooljaar niet worden aangegeven hoelang Mirthe voor Kopwerk kon blijven werken. Claudia Heil heeft na de kerst groep 4 en 5 overgenomen. Ook Claudia heeft een aanstelling voor bepaalde tijd. In deze tijd van krimp moet ook Kopwerk inkrimpen en komen er 15  vaste banen boventallig. Dit betekent dat ook Claudia niet zal kunnen blijven en zij na dit schooljaar vervangen gaat worden door iemand met een vaste aanstelling. 

 

Lesley Hughes heeft tot 22 november 2012 gewerkt als onderwijsassistent. Ook hij had een tijdelijk contract en heeft Kopwerk moeten verlaten. Wendy Sloots heeft op tijdelijke basis zijn werkzaamheden over kunnen nemen.

 

Piet Janssen (conciërge) is in maart 2013 thuis gevallen. Hierbij heeft hij een ruggenwervel gebroken. Piet is ziek thuis en revalideert voorspoedig. Volgend schooljaar gaat Piet dichter bij huis werken op de Julianaschool in Den Helder. Wij zijn nog bezig met zijn vervanging.   

Ziekteverzuim:

 

 

Perc. 2009

Perc. 2010

Perc. 2011

Perc. 2012

KOPWERK(totaal)

4,79

7,84

7,65

8,32

PCB De Branding/De Haven

0,98

0

5,49

0,75

 

 

 

 

 

Plan schooljaar  2013/2014

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

groep 1, 2 en 3

Gonda

Gonda

Stefanie

Stefanie

Stefanie

groep 4 en 5

Jelena

Jelena

Jelena

Jelena

Jelena

groep 6 , 7 en 8

Hanneke

Hanneke

Erica

Hanneke

Hanneke/Erica

 

 

Nicole van der Hof (administratief medewerker)  en Janneke van der Vaart ( Intern begeleider) komen beiden  een halve dag in de week het team versterken.  

 

 

 

 

 

Leermiddelen

 

Schooljaar 2012/2013

 

Wereldoriëntatie  (aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs) zijn thematisch aangeboden in de bovenbouw.  De andere vakken zijn  zoveel  mogelijk op deze onderwerpen afgestemd zodat het leren gebeurd in samenhang. 

Wij hebben voor rekenen de methode Wizwijs aangeschaft. Rekenen en taal worden van groep 1 t/m 8 heterogeen aangeboden. D.w.z. er wordt begonnen met een gezamenlijke basisinstructie voor alle groepen die onder de hoede van een leerkracht vallen. Deze instructie wordt uitgebouwd naar het hoogste niveau van de groep. Voordelen:

 • De leerlingen op het hogere lesniveau krijgen herhaling, de leerlingen op het lagere niveau zien het doel voor over 1 of 2 jaar.

 • De leerkracht kan meer  instructietijd comprimeren en heeft meer tijd over om individuele leerlingen te begeleiden.    

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2013/2014

We gaan het thematisch werken vervangen door kernconcepten.

Dit alles is bij elkaar ondergebracht in tien kernconcepten. In een kernconcept zitten allerlei begrippen, die met elkaar in verband staan. De kernconcepten zijn grofweg in te delen in twee groepen: “Mens en maatschappij” (1 t/m 4) en “Natuur en techniek” (5 t/m 10):

 1. Macht (bijvoorbeeld “Wie is de baas?”)

 2. Binding (bijvoorbeeld “Bij wie hoor ik?”)

 3. Evenwicht en kringloop (bijvoorbeeld “Waarom zien we steeds hetzelfde patroon?”)

 4. Communicatie (bijvoorbeeld “Hoe breng ik mijn boodschap over?”)

 5. Energie (bijvoorbeeld “Waarom ‘werkt’ iets?”)

 6. Materie (bijvoorbeeld “Waar is het van gemaakt?”)

 7. Groei en leven (bijvoorbeeld “Wat is leven en hoe ontwikkelt iets?”)

 8. Kracht en Golven (bijvoorbeeld “Hoe sterk is iets?”)

 9. Tijd en ruimte (bijvoorbeeld “Hoe ontstaat tijd, hoe groot is onze aarde?”)

 10. Getalbegrip (bijvoorbeeld “Hoe ver is het naar huis?”)

 Alle kerndoelen, die voor het basisonderwijs gelden komen ruimschoots aan bod in de kernconcepten en in de basisdomeinen waarin het gaat om het ontwikkelen van vaardigheden die bij leerlingen worden ingeslepen door veel te oefenen zoals:

• taal (lezen, schrijven, grammatica, Engels)
• rekenen
• sport en bewegen (motoriek);
• kunstzinnige vorming (handvaardigheid, tekenen, muziek, dans, drama, literaire vorming,
vormgeving)
• algemene vaardigheden (zoals onderzoeksvaardigheden, vaardigheden om samen te werken,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huisvesting

 

Schooljaar 2012/2013

Geen bijzonderheden betreffende het huidige gebouw.

Voor de nieuwbouw een voortdurende strijd met de bouwer, die vasthoudt aan de huidige bouwvoorschriften, en onze visie voor de toekomst.

 

Schooljaar 2013/2014

De plannen voor de brede school zijn ingediend. De planning is bijgesteld van  1 januari 2014 naar de zomervakantie 2014/2015  Wij ervaren dit als heel prettig  De invoering van de kernconcepten is een  behoorlijk omvangrijke activiteit. Een extra half jaar geeft ons de ruimte om ons optimaler voor te kunnen bereiden op de nieuwe school.

 

Onderwijsontwikkelingen

Iedere school stelt eens per vier jaar een schoolplan op. In dit plan wordt aan onder andere het bestuur en de inspectie van onderwijs aangegeven op welke terreinen de school zich de komende vier jaar wil ontwikkelen. Ieder jaar wordt naar aanleiding van dit schoolplan een jaarplan gemaakt waarin de doelen uitgebreider worden beschreven. Aan het eind van het jaar volgt een evaluatie en een verantwoording.

 

Speerpunten voor het komende jaar op de beleidsterreinen:

Structuur:            Leerlingen kunnen optimaal evalueren en reflecteren.

Transparantie naar ouders en kinderen wordt nog meer inzichtelijk gemaakt.

Cultuur:     Verankering van de kernwaarden.

                   Gebruik maken van elkaars specialisme

Opbrengsten: Leerlingen verinnerlijken de Daltonvaardigheden

                   Portfolio leren

                   Ieder kind wordt jaarlijks getoetst op leervaardigheden

Samenleving: De contacten met de samenwerkende partijen van de brede school optimaliseren.

Peuterspeelzaal, kinderopvang, Het Span ( Om de Oost, Oosterlander) Gezamenlijke invulling alternatief gymrooster

De resultaten: Voor het derde jaar scoren we hoger dan de norm van de inspectie  bij de CITO  eindtoets                    

De tussenopbrengsten worden tijden de leerlingbespreking geëvalueerd.  

Schooltijden

Schooljaar 2012/2013

 

 

Ochtend

Middag

Maandag

8.30-12.15

13.00-14.45

Dinsdag

8.30-12.15

13.00-14.45

Woensdag

8.30-12.30

 

Donderdag

8.30-12.15

13.00-14.45

Vrijdag

8.30-12.30

 

 

Schooljaar 2013/2014

 

Ochtend

Middag

Maandag

8.30-12.15

13.00-14.45

Dinsdag

8.30-12.15

13.00-14.45

Woensdag

8.30-12.45

 

Donderdag

8.30-12.15

13.00-14.45

Vrijdag

8.30-12.45