Visitatie NDV

Tekstvak

Visitatie lidscholen primair onderwijs

Nederlandse Dalton Vereniging

 

Schoolverslag n.a.v. visitatie

Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs

 

Schoolgegevens

Naam school

De Branding

Adres

Zwinstraat 66

Postcode en Plaats

1779 BH

Den Oever

E-mailadres school

info@pcb-debranding.nl

 

Visitatiecommissie

Voorzitter

dhr./mevr. G van Ewijk

Lid 1.

dhr./mevr. H. Zwaan

Lid 2.

dhr./mevr.

Lid 3.

dhr./mevr.

Datum visitatie

 15     -  2    - 2011

 

Soort visitatie

X

licentieaanvraag

 

 

2e licentieaanvraag

 

 

licentieverlenging

 

 

versnelde visitatie licentieverlenging

 

 

visitatie na bezwaarprocedure

 

Aanwezigen bij het eindgesprek

functie

 

 

Dhr. G van Ewijk

Voorzitter visitatiecommissie

Mevr. H. Zwaan

Lid visitatiecommissie

Mevr. E. Benard

Directeur

Mevr. G. Dijkstra

Groepsleerkracht

Mevr. H. Lefevere

Groepsleerkracht

Mevr. G. Landman

Groepsleerkracht

Mevr. J. Twijnstra

Groepsleerkracht

Mevr. N. Bais

Groepsleerkracht

 

Notulist

functie

 

 

 

 

belangrijkste onderwerpen van het gesprek met directie/ Daltoncoördinator(en)

 

De ouders zijn positief in hun relatie met de school, kleine school en een gedifferentieerd aanbod. Er is onvrede over de communicatie naar de ouders. De school is volledig voorbij gegaan aan de informatie naar de ouders toe. Naar aanleiding van de ouderenquête is er direct een informatieavond georganiseerd en is er een Daltonrubriek gestart in de schoolkrant. De opkomst van de ouderavond was minimaal. Er werd een gouden tip gegeven: Laat de leerlingen de ouderavond presenteren, dan krijg je een andere opkomst. De visitatiecommissie ervaart de uitstraling van een zorgschool. Zorg is ons startpunt geweest en wij moeten nu ons snel verder ontwikkelen zodat we ook andere leerlingen gaan trekken. In de schoolgids is niet goed omschreven dat je Dalton bent en niet iets is wat je doet. De website ligt er door technische redenen uit, dit zo snel mogelijk herstellen, want dit is een goed PR­ middel. Er moet ingezet worden op regioactiviteiten en er moeten contacten gelegd worden met een andere Daltonschool.   

 

 

 

 

 

 

 

belangrijkste onderwerpen van het eindgesprek

Zo snel mogelijk een goede PR starten om van de kleine kwetsbare zorgschool af te komen. Eigenaarschap van de leerlingen bewerkstelligen door middel van het plannen van doelen. De leerlingen leren evalueren en reflecteren op deze doelen. Doorgaande lijn zichtbaar maken zichtbaar maken in de taak . De Daltontaken verdelen onder de leerkrachten, zodat iedere leerkracht zich kan specialiseren in een van de onderdelen.

Collegiale consultatie op schoolniveau en collegiale contacten met regioscholen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan van aanpak m.b.t. uitwerking aanbevelingen uit het visitatieverslag

op te nemen in het DaltonOntwikkelingsPlan (beleidsplan)

 

N.B. niet méér aanbevelingen overnemen dan genoemd in het visitatieverslag!

 

 

aanbeveling 1. (letterlijk overnemen uit visitatieverslag)

We hebben op deze school Dalton gezien als een organisatievorm, we willen graag dat de school een verdiepingsslag maakt naar een pedagogische klimaat met als grondhouding Dalton. Het moet zichtbaar zijn in het denken, doen en handelen van kinderen. De school zal stappen moeten zetten in de richting van het eigenaarschap van het kind. Hierbij is reflecteren en evalueren een belangrijke sleutel. Ook willen we hierin een doorgaande lijn zien binnen de school. Maak dit zichtbaar op de taak.

actie

Een leerproces creëren waarbij leerlingen leren evalueren en reflecteren op hun werk met behulp van voorafgestelde doelen. Deze doelen worden vastgelegd en gevolgd d.m.v. een portfolio.

uitvoerenden

Team

tijdvak

2011-2013

scholing/ externe ondersteuning

G. Noordijk

toelichting

In 2011 scholing. In 2012 en 2013 implementeren en borgen

 

aanbeveling 2. (letterlijk overnemen uit visitatieverslag)

Zorg voor een uitdagende leeromgeving voor iedereen. Daarbij moet de talentontwikkeling van kinderen centraal staan. Daag kinderen uit op hun eigen talenten zowel op interesse als op cognitief niveau. De kinderen zijn niet speciaal maar uniek.

actie

Er wordt bij andere Daltonscholen gekeken hoe zij de talenten bij leerlingen ontwikkelen.      

uitvoerenden

Delegatie van het team

tijdvak

2011-2013

scholing/ externe ondersteuning

G. Noordijk

toelichting

In 2012 scholing. In 2013 en 2014 verder ontwikkelen en borgen in taakbrieven en portfolio.

 

 

 

 

 

aanbeveling 3. (letterlijk overnemen uit visitatieverslag)

Werk aan een professionele cultuur d.m.v. een goede PR. Denk hier vooral aan een duidelijke visie gericht op ieder kind en een goede website. Verricht collegiale consultaties op schoolniveau en onderhoud collegiale contacten met de regioscholen

actie

Samen met het bestuur wordt er een uitgebreid PR plan ontwikkeld om de Branding goed op de kaart te zetten. Faciliteren van de mogelijkheid tot collegiale consultatie. B.v. door het aanstellen van een invaller of door inzet van directie.  De afspraken met regioscholen zijn gepland in april.  

uitvoerenden

Teamleden en directeur

tijdvak

2011-2015 een terugkomend gegeven.

scholing/ externe ondersteuning

 

toelichting

 

 

 

 

 

 

 

 

aanbeveling 4. (letterlijk overnemen uit visitatieverslag)

De school is kwetsbaar omdat het team klein is. Verdeel de dalton taken zodanig dat de dalton kwaliteit gewaarborgd blijft.

actie

De teamleden zijn gevraagd hierover na te denken. In april worden de taken verdeeld.

uitvoerenden

Team

tijdvak

2011-2015 is een terugkomend gegeven.

scholing/ externe ondersteuning

 

toelichting

 

 

 

aanbeveling 5. (letterlijk overnemen uit visitatieverslag)

 

actie

 

uitvoerenden

 

tijdvak

 

scholing/ externe ondersteuning

 

toelichting

 

 

aanbeveling 6. (letterlijk overnemen uit visitatieverslag)

 

actie

 

uitvoerenden

 

tijdvak

 

scholing/ externe ondersteuning

 

toelichting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige opmerkingen en ervaringen m.b.t. het verloop van de visitatie.

hierbij valt te denken aan: opstelling visiteurs, dagrooster, eindgesprek, etc.

N.B. Dit zijn opmerkingen van de school zèlf. Deze opmerkingen kunnen

dus afwijken van de “slotopmerkingen” genoemd in het visitatieverslag.

 

Wij hebben deze dag als zeer plezierig en vermoeiend ervaren. Het voelde voor ons echt als D-day.  Hier hebben we als team al die jaren naar toegewerkt. De commissieleden stelden zich geïnteresseerd en open op naar onze kinderen, ouders, leerkrachten en directie.

Wij bedanken hen voor de tips en openhouding waarmee zij ons tegemoet traden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

Ondertekening voor akkoord:

 

naam

Functie

handtekening

datum

 

Notulist

 

 

 

 

Directeur

 

 

 

 

visitatievoorzitter

 

 

 

           

Dit schoolverslag wordt binnen drie weken na de visitatie (het liefst per e-mail als Wordbestand) opgestuurd naar de visitatievoorzitter, die dit met het visitatieverslagformulier binnen vijf weken na de visitatie opstuurt naar de inhoudelijk medewerker visitaties van de NDV.