Vragen Daltononderwijs

Waaraan herken je een Daltongroep en schoolgebouw ?

Kinderen worden uitgedaagd om binnen de speel-werkruimten zelfstandig eigen keuzes te maken. Er is dus een variëteit aan hoeken, werkplekken en materialen. Kinderen zijn mede-verzntwoordelijk voor de inrichting en het onderhouden van de ruimte. Er zijn ook verschillende vormen van plannings- en registratiemiddelen te zien. 

Hoe sluit het vervolgonderwijs aan bij een Daltonschool ?

Uitstekend. Kinderen ontwikkelen bij uitstek op een Daltonschool vaardigheden die zij nodig hebben in het voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld de zelfstandigheid om huiswerk te maken, hun toetsen te plannen en bewuste keuzes te maken op elk gebied.  

Hoeveel Daltonscholen zijn er ?

Het aantal Daltonscholen is nog steeds groeiende. Veel scholen vinden de uitgangspunten aansluiten bij hedendaags, goed onderwijs. Er zijn op dit moment 280 Daltonscholen voor het basisonderwijs in Nederland, 19 voor het voortgezet onderwijs(dichtbij zijnde Alkmaar)  en 16 op HBO-niveau.

Wat vindt de inspectie er van ?

De inspectie heeft in principe geen oordeel over de schoolvisie. Zij kijkt voornamelijk naar de praktijk. Hoe komen kinderen tot hun recht en wat zijn de resultaten van het onderwijs? Iedere school moet immers voldoen aan de kerndoelen voor het basisonderwijs. Wel sluiten de Daltonuitgangspunten goed aan bij de inspectie-eisen, waarbij de inbreng van kinderen en het omgaan met verschillen worden ‘gemeten’.

Is ieder kind geschikt voor een Daltonschool ?

Ja! Ouders die de uitgangspunten vinden aansluiten bij hun opvoeding  hoeven niet bang te zijn dat hun kind zich minder goed voelt of ontwikkelt op een Daltonschool. De Branding past het niveau van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en het samenwerken aan op het kind.   


Wat maakt een Daltonschool anders ?

Een Daltonschool vormt het onderwijs specifiek vanuit de uitgangspunten Zelfstandigheid, Verantwoordelijkheid en Samenwerking. Op welke manieren dat tot uiting komt, is per Daltonschool verschillend. Wat je bij de Branding en de meeste andere Daltonscholen in de praktijk meer ziet dan op  andere basisscholen is: zelfstandige taken, meerdere activiteiten naast elkaar, planborden met dagkleuren, kinderen die elkaar ondersteunen (tutorleren), verschillende werkplekken en het maatjesbord.

 

Wanneer ben je echt een Daltonschool?

In eerste instantie ben je Daltonschool in oprichting. Het team wordt dan geschoold en door de tijd zien ouders en leerlingen de structuur van de school veranderen. Een visitatiecommissie van de Nederlandse Daltonvereniging kan na visitatie de school een licentie geven. De Branding heeft in het voorjaar 2011 de Daltonlicentie gekregen. Eens in de vier jaar wordt door de Nederlandse Daltonvereniging opnieuw gekeken of de school de naam Dalton nog steeds waardig is.


       

Is een Daltonschool speciaal onderwijs?

Nee. Een Daltonschool is een gewone basisschool met speciale kenmerken. Net als er bijvoorbeeld jenaplan- en montessorischolen zijn met eigen uitgangspunten. De Branding heeft vooruitlopend op de wet passend onderwijs het standpunt ingenomen dat er onderwijs voor ieder kind in de directe omgeving mogelijk moet zijn. Hierbij houden wij de volgende criteria aan: De leerkrachten zien mogelijkheden voor een kind om de basisschooltijd met succes te doorlopen. Niet alleen qua leermogelijkheden, maar juist als totaal mens.  De groep leerlingen waarbij de leerling geplaatst wordt heeft ruimte om de leerling in hun groep op te nemen. 
De Branding sluit hierbij aan bij het Kopwerk principe dat ieder mens uniek is.